Thành phố Vinh phát động, tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam” trên địa bàn thành phố

content:

Phát động, tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam” trên địa bàn thành phố

Cuộc thi nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người dân về ý nghĩa của việc triển khai thực hiện Đề án 06 đến các cấp, các ngành, cán bộ, công chức, viên chức và người dân trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Thông qua cuộc thi nhằm phổ biến rộng rãi nhận thức pháp luật của người dân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố về tìm hiểu các quy định của pháp luật về Căn cước, định danh và xác thực điện tử năm 2023 của Việt Nam.

 

 

1. Bộ tài liệu hướng dẫn tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

2. Thể lệ và hướng dẫn cuộc thi (xem chi tiết tại đây)

Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin, phát huy tiện ích của ứng dụng VNeID thực sự trở thành công cụ số thiết thực của người dân để hưởng ứng nghiên cứu, tìm hiểu về các chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước, của Bộ Công an.

Cuộc thi được tổ chức với 2 hình thức: tổ chức trên ứng dụng VNeID; người dự thi sẽ trả lời câu hỏi trắc nghiệm trên VNeID. Đối tượng là Công dân Việt Nam đã đăng ký sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Thời gian bắt đầu từ tháng 5/2024 đến hết ngày 15/8/2024.

Mã QR để cập nhật thông tin về cuộc thi

Mã QR để cập nhật thông tin về cuộc thi

Cuộc thi viết dành cho các tập thể, cá nhân hiện đang sinh sống và làm việc trên địa bàn thành phố Vinh. Bài dự thi dưới hình thức thi viết bằng tiếng Việt, viết tay hoặc đánh máy trên khổ A4 (cỡ chữ 14, Time New Roman); Bài dự thi phải được đánh số trang theo thứ tự, đóng lại thành tập; Phía trên trang đầu tiên (hoặc trang bìa) phải ghi rõ: Bài dự thi “Tìm hiểu pháp Luật về Căn cước, định danh và xác thực điện tử Việt Nam” trên địa bàn thành phố Vinh.

                                                                                              Hồ Kiên - Phòng VHTT

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

Bản đồ hành chính Phường

content:

content:

Thời tiết

Thống kê truy cập

Hiện có: 1248
Tổng: 124024